Vstupní stránka - Servisní podmínky

SERVISNÍ PODMÍNKY

Firma MRS Zlín spol. s r.o. se zavazuje provést opravu mobilního telefonu. Objednatel se zavazuje zaplatit firmě MRS Zlín spol. s r. o., za provedenou opravu předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem. V případě, že vada MT nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy MT objednatelem zamítnuto, bude MT vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou MT ve výši 200Kč. Objednatel také výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami firmy, jejich obsahu porozuměl a souhlasí s nimi. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Copyright © 2014 MRS Zlín, spol. s r.o.
Tvorba www stránek Zlín |